Güncel

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kararlarına Karşı Başvurulan İtiraz Kanun Yolunun Etkili Bir Denetim Yolu Olmadığına Dair Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı

T.C. Anayasa Mahkemesi’nin 20/07/2022 tarihli 2021/121 Esas 2022/88 Karar sayılı kararı: İTİRAZIN KONUSU: 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesine 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle eklenen (12) numaralı fıkranın Anayasa’nın 10., 35., 36. ve 40. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir. OLAY: Sanık hakkında tehdit ve cinsel taciz suçlarından […]

Uygulamayla Varlık Kazanan “Süre Tutum” Dilekçesinin Hukuki Dayanağının Tartışıldığı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 18/03/2021 tarihli ve 2021/13 Esas 2021/301 Karar sayılı kararı: (…) 34.Aynı Kanun’un (HMK) 355. maddesinde “İnceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. Ancak, bölge adliye mahkemesi kamu düzenine aykırılık gördüğü takdirde bunu resen gözetir.”  düzenlemesi mevcut olup, Bölge Adliye Mahkemelerinin daha etkin ve nitelikli çalışmaları bakımından istinaf dilekçelerinin istinaf […]

Tebligatın İade Edilmesi Durumunda İkinci Tebligatın Usulüne Dair Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı

T.C. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 20/11/2020 tarihli ve 2019/2 Esas 2020/3 Karar sayılı kararı: (…) İçtihadı Birleştirme konusu ise Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından 29.05.2019 tarih ve 182 sayılı karan ile; “Muhatabın bilinen adresine tebligat çıkartılıp iade edilmesi hâlinde, mernis adresine çıkartılan tebligatlarda bilinen adres ile mernis adresi farklı ise: mernis adresine normal […]